ปริศนาคำทาย

การลากเส้นจากเสียงดนตรีโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

สอบปลายภาค วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2553

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่านต้องศึกษาในเรื่องใดบ้าง
1.ความหมายและความสำคัญของการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2.ทฤษฎี พัฒนาการการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3.แนวการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

2.การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์อะไร
1.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่านออก เขียนได้
2.เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเด็กจะเรียนรู้ได้ดีกว่า เช่นการสอนให้เด็กเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สิ่งนี้เป็นการสอนด้วยคำพูดแต่จะเกิดจากการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
3.เพื่อให้เด็กได้สื่อสารกับผู้อื่นอย่างตรงกัน
4.เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้โดยการเห็นคำซ้ำๆและคำใหม่
3.หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
1. การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ
2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กคือ เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
3. การจัดประสบการณ์ทางภาษาได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดวางแผน ตัดสินใจ และลงมือกระทำ

4.ท่านมีแนวทางในการให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาได้อย่างไร
1.ให้ผู้ปกครองเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน
2.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
3.จัดทำหนังสือเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
4.โดยการร้องเพลง คำคล้องจอง

5.ให้ท่านเลือกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาที่ท่านชอบที่สุดพร้อมให้เหตุผล ชื่อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ประเมินผล
การเล่านิทาน เพราะการเล่านิทานทำให้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยการฟัง การพูด หรือการใช้คำโดยการพูดคำคล้องจอง จะทำให้เด็กสนใจในการฟังภาษาจากนิทาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษากับเด็ก
2.เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ
3.เพื่อส่งเสริมทักษะในด้านสติปัญญา
ประเมินผล
1.จากที่เด็กถาม ตอบ
2.จากที่เด็กสามารถเล่าให้ฟังได้อีกรอบ


บันทึกการเรียนการสอนวันสุดท้าย

1.อาจารย์แจกแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษา
2.อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blog และอธิบายเรื่องการทำสไลด์ จากการที่ได้เรียนวิชานี้ได้รับความรู้มากมายและได้ปฏิบัติจริงที่โรงเรียนสาธิตการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตทำให้รู้ว่าเด็กจะชอบให้เล่านิทานมากกว่า และการนำวิชานี้ไปสอดแทรกการในวิชาที่เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการทำblog ทำให้ได้รับสื่อที่แปลกใหม่

3.นัดหมายการสอบปลายภาค วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.
บรรยากาศในการเรียน
1.อาจารย์เป็นกันเองในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสไลด์ลงในblog
2.อาจารย์พูดชัดถ้อยคำ อธิบายในการทำblog

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางภาษาสำหรับผู้ปกครอง

ดนตรีช่วยสร้างเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยดนตรีช่วยให้เด็กรู้จักฟังและแยกความแตกต่างของระดับเสียง สูง ต่ำ ดัง ค่อย หนัก เบา แหลม ทุ้ม รู้จักแยกอัตราจังหวะ ช้า ปานกลาง เร็ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการฟังคำพูดที่ประกอบไปด้วยเสียงหนัก - เบา และเสียงวรรณยุกต์ทางภาษาที่แตกต่างกัน ดนตรีจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ อาทิ การเขียน การพูด การอ่านออกเสียงของเด็ก เพราะในขณะที่เด็กร้องเพลง เด็กจะต้องรู้จักควบคุมการหายใจ รู้จักควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด รู้จักจังหวะ ของคำพูด รู้จักรูปประโยคที่ถูกต้อง และเด็กจะชอบเล่นกับคำพูด ซึ่งเป็นบทคล้องจองที่อยู่ในเพลง

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกครั้งที่ 13

วิเคราะห์ นิทานเรื่อง แม่ไก่สีแดง
และทำโปรแกรมMind Mapping
เกี่ยวกับนิทานที่อาจารย์ให้เตรียมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
บรรยากาศในห้องเรียน
1.อาจารย์สอนการทำMind Mapping ทำให้ได้เรียนในสิ่งที่แปลกใหม่จากโปรแกรมและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
2.มีความกระตือรือร้น สนใจ ในการทำMind Mapping
3.อาจารย์และเพื่อนคอยให้คำปรึกษาในการทำอยู่ตลอด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกครั้งที่ 12

วันนี้ย้ายมาเรียนที่ห้อง 236 เนื่องจาก 235 มีการอบรม
อาจารย์พูดเกี่ยวกับภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน
และการจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้
1.จัดแล้วเต็มไปด้วยภาษา เช่น ชื่อมุม ปฏิทิน สมาชิกในห้อง สิ่งที่ตอบสนองแก่เด็กให้เด็กได้เห็นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
2.ผ่านตัวอย่าง ครูต้องสาธิตให้เด็กดู
3.ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย เช่น เปิดเทปให้เด็กฟัง โดยวางที่มุมนิทาน
4.เรียนรู้โดยการรับผิดชอบด้วยกัน
5.ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติเกิดความกระตือรือร้น
6.เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง
จากนั้นเพื่อนก็นำเสนองานที่ไปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กลุ่มที่-เล่านิทานจากภาพ
-เล่านิทานให้เด็กรู้จักพยัญชนะต้น สระ
-การปฏิบัติตามคำสั่ง
บรรยากาศในห้องเรียน

1.บรรยากาศร้อนมากเมื่อตอนเข้าไปเรียน
2.ในห้องเรียนไม่สะอาดมีขยะเยอะมากทำให้ส่งกลิ่นเหม็น
3.อาจารย์อธิบายที่เพื่อนนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเพิ่มชัดเจน

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกครั้งที่ 11

อาจารย์ให้นำเสนอ Power Point หน้าชั้นเรียน
รายงานผลการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของแต่กลุ่ม (ที่ยังไม่ได้นำเสนอ)
อาจารย์ให้อธิบายว่า นักศึกษาไม่ควรสรุปฟฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเพียงครั้งเดียวที่เห็นแล้วสรุปผลเลยเพราะเด็กอนุบาลจัดกิจกรรมกลุ่มไม่ได้ เพราะเด็กเล็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอยู่การบันทึกเสียงนิทานและของเพื่อนคือ สนุกกับคำสั่งsild สวยดี ตัวหนังสือค่อนข้างเยอะ การนำเสนอของเพื่อน
บรรยากาศในห้องเรียน

1.อาจารย์มีการซักถามพร้อมสอดแทรกในเนื้อหา
2.ในการที่เพื่อนออกมานำเสนองานของแต่ละกลุ่มมีความสนใจมากและได้สื่อทางเทคโนโลยีที่สวยงาม

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกครั้งที่ 10

รายงานผลจากการไป ร.ร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สรุป จากการฟังคำบรรยายทั้ง 3กลุ่ม
เล่าการดำเนินกิจกรรมที่ไปลงสังเกตเด็ก ที่มีรูปแบบเดียวกัน ลักษณะกิจกรรมที่มีการใช้สื่อเครื่องเทปบันทึกเสียงต่างๆให้เด็กฟังและพูดตามเสียงนั้น และการฟังเพลงบรรเลงแล้วให้ลากเส้นตามเสียงที่ได้ยิน เล่านิทานผ่านเสียงบันทึก เด็กจะมีพฤติกรรมที่ชัดเจนคือ เด็กเขินอายเป็นเพราะเด็กไม่คุ้ยเคยกัยผู้ที่จัดกิจกรรม และเด็กไม่ตอบคำถามที่ผู้จักถามเด็กแต่เด็กบ้างคนพูดก่อนผู้จัดได้ถาม และตอบได้ดีเวลาถามเด็ก